POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU

OKULUN TÜRÜ VE AMACI

Polis Meslek Yüksek Okulları; Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarına mesleki eğitimi vermek ve yetiştirmek üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 yıllık parasız, yatılı, eğitim veren okullardır.
Polis meslek yüksek okullarındaki eğitimi başarı ile bitiren öğrenciler, Emniyet Teşkilatına polis memuru olarak atanırlar.


POLİS OKULLARINA GİRİŞ KOŞULLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 
b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak ve herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
 
c) ÖSYM tarafından 2005 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavında puan türlerinin (sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil) en az birinden (195) ve daha yukarı ham puan almış olmak, (2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamına giren Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Görev Malulü eş ve çocuklarından Öğrenci Seçme Sınavında puan türlerinin herhangi birinden en az (160) ham puan almış olmak)
 
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2005) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1983-01 Ekim 1987 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1981 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak)
 
e) Bayanlar için 1.65 cm. erkekler için 1.67 cm.'den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg eksik veya fazla fark olmamak,
 
f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan adli kovuşturmaya tabi olmamak,
 
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 
h) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,
 
i)Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
 
j)Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kaseti, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,
 
k) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,
 
l) Herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksek Okulundan çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
 
m) Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu tarafından boy ve kilo hariç daha önce hakkında "Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilmemiş olmak,

UYARI
 
Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş ve Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların eğitim- öğretim esnasında dahi olsa Polis Meslek yüksek Okullarından ilişkileri kesilir.

MÜRACAAT TARİHİ

Polis Meslek Yüksekokulu müracaatları her yıl ÖSS sonuçları açıklandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen tarihlerde yapılır. Genellikle Temmuz- Ağustos tarihleri arasında başvurulur. Adayların ÖSS’dan her yıl için belirlenen puan türlerinden ( sayısal, sözel, eşit ağırlık veya yabancı dil)en az birinden Polis Akademisince tespit edilen ham puanı almaları gerekmektedir.


UYGULANAN SINAVLAR

ÖSS sonuçları açıklandıktan sonra yeterli puan alan adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan yazılı (test) ve mülakat olmak üzere iki aşamalı olarak sınava tabi tutulmaktadırlar. Yazılı sınav Bölge sınav merkezlerinde yapılmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Polis meslek yüksek okulunda verilen eğitimde; toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, emniyet teşkilatının ilerlemesine yardımcı olabilecek nitelikte ilmi, mesleki, teknik bilgi ve beceri sahibi, sorumluluklarını yüklenebilme şuuruna ve başarılı görevler yapabilme yeteneğine sahip, insan haklarına saygılı, polis halk ilişkilerine duyarlı meslek mensupları yetiştirmektir.
Alınan Derslerden Bazıları: Hukuk Başlangıcı Önleyici Polis Hizmetleri Toplum Psikolojisi Devlet Yapısı ve Nitelikleri Ceza Hukuku (Genel) İnsan Hakları Kamu Hürriyetleri Temel Trafik Bilgileri


Başvuru Yeri: Ankara’da ikamet edenler Polis Akademisi Başkanlığı (Anıttepe) kampusuna diğerleri ise ikamet illerine göre bağlı bulundukları Polis Meslek Yüksek Okullarına Başvuruda bulunacaklardır.

BİLGİ ALMAK İÇİN BAŞVURU YERİ


İl Emniyet Müdürlüklerinin Eğitim Şube Müdürlükleri

Polis Akademisi Tel: 0 312 412 12 45

www.egm.gov.tr
www.pa.edu.tr
e-posta:okullarsubesi@pa.edu.tr

YARARLANILAN KAYNAKLAR
 
www.egm.gov.tr
www.pa.edu.tr
-  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan eğitim öğretim dosyaları.
-  http://www.dpmyo.edu.tr
 
HAZIRLAYAN
Türkiye İş Kurumu Ankara  Meslek Danışma Merkezi
2005